Home รายการมังงะ Absolute Hypnosis In Another World

Absolute Hypnosis In Another World

เรื่องราวชีวิตที่ถูกสะกดจิตในอีกโลกหนึ่งของชายผู้มีความสามารถด้านการสะกดจิต หน้าต่างสถานะ ตรรกะของสุนัข และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง!